Telf: 966 72 10 87 - Plaza Del Ayuntamiento, 1, 03187 Los Montesinos atencionalpublico@losmontesinos.org
-

De conformitat amb el que disposen les Bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir com a funcionari / a interí / a d’una plaça de Tècnic d’Administració General (BOPA núm 228, de 2017.11.29), s’ha resolt aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les esmentades proves, nomenar els membres de la Comissió Tècnica de Valoració per a les proves selectives i assenyalar la data per a la realització de les proves.

Aquesta informació la tenen disponible a la seu electrònica municipal: https://losmontesinos.sedelectronica.es/board//

Share This