Tràmits i Sol·licituds

Estàs a: Inici | L’Ajuntament | Tràmits i Sol·licituds

Totes les sol·licituds estan disponibles per a imprimir, vosté pot emplenar-les a la seua casa i presentar-les a l’ajuntament.

AREASOL·LICITUDS
SECRETARIASol·licitud instància general
SECRETARIASol·licitud d’admissió a proves selectives
SECRETARIAFormulari per a Queixes i Suggeriments
SECRETARIAAutoliquidació
PADRÓSol·licitud Certificats (empadronament, convivència, històric, béns, uns altres)
PADRÓSol·licitud d’inscripció en el padró d’habitants
PADRÓSol·licitud canvie de domicili dins del terme municipal
PADRÓRenovació inscripció padronal per a persones estrangeres No Comunitàries
PADRÓSol·licitud per a actualització/confirmació de la inscripció padronal de persones estrangeres comunitàries
PADRÓSol·licitud de modificació d’inscripció padronal (modificació de dades, baixa per duplicitat, baixa per defunció)
GUALSSol·licitud llicencia de gual
SERVEIS PUBLICOSSol·licitud/comunicació per a recollida d’estris.
AEDLSol·licitud de gestió ofereix d’ocupació per a empreses
AEDLSol·licitud d’inscripció com a demandant d’ocupació en l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local
URBANISMESol·licitud de Cèdula de Garantia Urbanística
URBANISMESol·licitud de Llicència d’Ocupació de Via Pública amb Taules i Cadires
URBANISMESol·licitud Autorització Ocupació Via Pública (mudança, contenidor, grua mòbil, etc.)
URBANISMESol·licitud de Llicència d’Obra Major
URBANISMEDeclaració Responsable d’Obra per a Construcció o Reforma. Obra Menor.
URBANISMESol·licitud de segregació/parcel·lació de finques
URBANISMESol·licitud de Llicència d’Obra per a enderrocament d’habitatge. Obra Major
URBANISMESol·licitud de llicència municipal per a tinença d’animals potencialment perillosos
URBANISMESol·licitud de llicència d’obra per a piscina. Obra major
URBANISMESol·licitud de certificat d’antiguitat de l’habitatge a fi d’inscripció en el Registre de la Propietat.
URBANISMESol·licitud Autorització per a la Venda no Sedentària
URBANISMESol·licitud renovació autorització venda no sedentària
URBANISMESol·licitud Llicència d’Obra Menor per a construcció o reforma.
URBANISMESol·licitud de canvi de titularitat per a activitat
URBANISMEDeclaració Responsable de Primera i Segona Ocupació (Decret 12/2021, de 22 de gener del Consell)
URBANISMEDeclaració Responsable Ambiental (Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana)
URBANISMESol·licitud Certificat de Compatibilitat Urbanística
URBANISMEComunicació Ambiental (Activitats Innòcues, Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana)
URBANISMEDeclaració Responsable per a l’Obertura d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Púbics (Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana
URBANISMEModel llicencia de minimització d’impacte territorial
REGISTRE CIVILSol·licitud certificats (naixement, matrimoni, defunció)

Et pot interessar