Tramites Jutjat de pau – Registre Civil

Estàs a: Inici | L’Ajuntament | Àrees | Jutjat de pau / Registre Civil | Tramites Jutjat de pau – Registre Civil
Cartell cita prèvia jutjat

DOCUMENTACIÓ PER A INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENTS 

(Cas de no haver realitzat la sol·licitud d’inscripció en les 72h. següents a l’enllumenament en l’oficina administrativa del centre sanitari)

 • FOTOCÒPIA DEL DNI, N.I.E. o PASSAPORT DELS PARES.
 • VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO de tots dos pares emés per l’Ajuntament de Los Montesinos (ha de ser el municipi de residència de tots dos progenitors).
 • Libro de Familia o Certificat de Matrimoni i de Naixement del fill/a Primogènit (en cas d’existir).
 • IMPRESOS DEL CENTRE HOSPITALARI:
 • Qüestionari de Naixement Emplenat, Signat i Segellat pel Centre Sanitari on va ocórrer l’enllumenament.
 • Certificació del Centre Hospitalari com que no s’ha promogut cap inscripció registral per part seua.
 • Qüestionari d’Estadística del Part (també poden obtindre’l en el Registre Civil).

TERMINI per a realitzar la comunicació al Registre Civil: 10 dies des de l’enllumenament (ampliables a un màxim de 30 dies per causes justificades).

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA en el 96 672 10 87 (dimarts i dijous).

Descarregar imprés amb informació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A INICIAR EXPEDIENT DE INSCIPCIÓN DE NAIXEMENT FORA DE TERMINI LEGAL

 • FOTOCÒPIA DEL DNI, N.I.E. o PASSAPORT DELS PROMOTORS.
 • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT AL LLOC DEL DOMICILI DELS PROMOTORS.
 • CERTIFICACIÓ NEGATIVA DE NAIXEMENT DEL REGISTRE CIVIL DEL LLOC EN EL QUAL VA OCÓRRER EL NAIXEMENT (TORREVELLA)
 • CERTIFICACIÓ LITERAL DEL MATRIMONI DELS PARES DEL NO INSCRIT.

En caso de no existir matrimonio entre los padres, se deberá aportar certificación literal del nacimiento de cada uno, TRADUCIDO, LEGALIZADO Y APOSTILLADO.

I en cas d’existir separació legal i/o divorci, s’haurà d’aportar certificació literal del matrimoni amb la sentència de separació i/o divorci inscrita al marge.

 • COMPAREIXENÇA DE 2 TESTIMONIS.
 • IMPRESOS DEL CENTRE HOSPITALARI:
 • Qüestionari de Naixement Emplenat, Signat i Segellat pel Centre Sanitari on va ocórrer l’enllumenament.
 • Certificació del Centre Hospitalari com que no s’ha promogut cap inscripció registral per part seua.
 • Qüestionari d’Estadística del Part (també poden obtindre’l en el Registre Civil)

NOTA: L’expedient es podrà iniciar en el Registre Civil corresponent al del lloc del domicili del/els promotors

Descarregar imprés amb informació

DOCUMENTACIÓ  PER A INICIAR EXPEDIENT DE MATRIMONI CIVIL

LA SOL·LICITUD HA DE REALITZAR-SE PER “TOTS DOS” SOL·LICITANTS QUE HAN DE COMPARÉIXER “CONJUNTAMENT” DAVANT EL REGISTRE CIVIL CORRESPONENT AL DOMICILI DE QUALSEVOL D’ELLS

DOCUMENTS (TOTS DOS CONTRAENTS)

 1. CERTIFICACION DE NAIXEMENT LITERAL DE TOTS DOS, expedida pel Registre Civil corresponent al lloc del seu naixement
 2. CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT, acreditatiu del domicili dels DOS ULTIMOS ANYS (només el contraent espanyol ha d’especificar els dos últims anys de residència, els expedeix l’Ajuntament i ha de constar la data d’empadronament)
 3. DOCUMENT NACIONAL D’IDENTITAT, N.I.E o PASSAPORT amb fotocòpia
 4. DECLARACION JURADA o afirmació solemne de l’estat civil dels sol·licitants espanyols (es realitzen en el Registre Civil). Ciutadans d’altres nacionalitats, CERTIFICAT D’ESTAT CIVIL.

A MÉS DELS DOCUMENTS ANTERIORS, SEGONS EL CAS:

 • MENORS D’EDAT: Si són majors de 16 anys en la certificació literal de naixement ha de constar nota marginal d’EMANCIPACIÓ. Si són majors de 14 anys però menors de 16 anys, han d’obtindre prèviament DISPENSA JUDICIAL
 • DIVORCIATS O ANUL·LATS, DEL MATRIMONI ANTERIOR:

CERTIFICACION LITERAL DEL MATRIMONI ANTERIOR, amb anotació marginal de DIVORCI o NUL·LITAT. Les Sentències de Divorci dictades fora d’Espanya necessitaran EXEQUATOR-CONVALIDACION (Sala 1a Tribunal de Suprem)

 • VIUTS:

CERTIFICACION LITERAL DEL MATRIMONI ANTERIOR

CERTIFICACION LITERAL DE DEFUNCION DEL CÒNJUGE MORT

 • ESTRANGERS:

CERTIFICACION DE INSCRIPCION CONSULAR DELS INTERESSATS, amb expressió de domicili d’aquest, temps de residència a Espanya i lloc de procedència d’aquest.

A més, haurà d’acreditar-se si la LLEI PERSONAL del seu país exigeix la publicació d’EDICTES en contraure matrimoni civil a Espanya

 • AÏLLATS O REFUGIATS POLITICOS O SOL·LICITANTS D’ASIL O REFUGI, haurà d’aportar-se certificat de la Direcció General de la Policia, Creu Roja Espanyola, o d’un altre organisme competent amb totes les dades personals dels interessats (nom i cognoms, lloc i data de naixement, nom dels pares, estat civil, domicili actual) acreditatiu de la seua condició com a tal

NOTES:

 1. Tota la documentació que no siga espanyola haurà de traduir-se per TRADUCTOR JURADO i LEGALITZAR-SE PEL CONSOLAT RESPECTIU (tant original com traducció) i/o el MINISTERI D’AFERS EXTERIORS. LA LEGALITZACIÓ DE LA HAIA substitueix a la legalització de documents
 2. Aquells sol·licitants que no sàpien parlar espanyol, hauran de comparéixer assistits de INTERPRETE
 3. És necessària la COMPAREIXENÇA JUNTAMENT AMB ELS SOL·LICITANTS DE 2 TESTIMONIS PER A INSTRUIR L’EXPEDIENT, majors d’edat i proveïts del D.N.I o Passaport i UN D’ELLS, si pot ser, QUE SIGA UN FAMILIAR

Descarregar document amb informació

INSCRIPCION MATRIMONI CELEBRAT A L’ESTRANGER (R.C.CENTRAL-MADRID)

CERTIFICAT LITERAL DE MATRIMONI TRADUÏT I LEGALITZAT

 • CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT DE L’ESPANYOL
 • CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT DE L’ESTRANGER TRADUÏT I LEGALITZAT
 • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT
 • FULLA DE DECLARACIÓ DE DADES PER A INSCRIPCIÓ.

COMPAREIXENÇA DE TOTS DOS AMB ELS SEUS DOCUMENTS D’IDENTITAT

Descarregar informació i fulla declarativa de dades

Et pot interessar