Equip de govern

Estàs a: Inici | L’Ajuntament | Equip de govern

Representants

José Manuel Butrón Sánchez – PSOE – Alcalde

Ana Belén Juárez Pastor – PSOE – Regidora de Govern

Rosa Belén Morán Paredes – PSOE – Regidora de Govern

Joaquín García Ferrández – PSOE – Regidor de Govern

Nathalie Marie France Dubi – PSOE – Regidora de Govern

José Ángel Vallejos Sáez – PSOE – Concejal de Gobierno

 • Biografia
 • Retribucions
 • Declaració de Béns

María Hurtado Zaragoza – PSOE – Concejala de Gobierno

 • Biografia
 • Retribucions
 • Declaració de Béns

Isabel García Espinosa – PSOE – Concejala de Gobierno

 • Biografia
 • Retribucions
 • Declaració de Béns

Natalie Anne Hayes – PSOE – Concejala de Gobierno

 • Biografia
 • Retribucions
 • Declaració de Béns

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament, fent ús de les atribucions que la confereix l’ordenament jurídic i en particular l’art. 21.1.b) de la Llei de Bases de Règim Local, va designar per Decret de data 28 de juny de 2023 les àrees de treball de cadascun dels regidors de Govern, mitjançant la figura de Regidor-Delegat, de conformitat amb el que preveu els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i articles 43, 44, 45, 120 i 121 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 • DONYA ANA BELÉN JUÁREZ PASTOR, REGIDORIES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA I SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ, TURISME, FORMACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL, AGENDA 2030 I ESPORTS: Abarcarà el foment de l’ocupació, la formació i el desenvolupament econòmic local, la promoció de l’esport i la gestió d’instal·lacions esportives, les fires, el turisme i el comerç local i les actuacions encaminades a la implementació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Primera Tinent d’Alcalde.
 • DONYA ROSA BELÉN MORÁN PARETS, REGIDORIES D’EDUCACIÓ I INFÀNCIA, CULTURA, ASSOCIACIONS I TRANSPARÈNCIA: Abarcarà la promoció i gestió d’assumptes relacionats amb els serveis d’educació i cultura del municipi, la participació ciutadana i les campanyes divulgatives d’informació de les actuacions municipals al ciutadà, associacions locals, així com les qüestions relacionades amb l’arxiu històric municipal, la adquisició, conservació i utilització dels béns que conformen el patrimoni municipal. Segona Tinent d’Alcalde
 • DONYA NATHALIE MARIE-FRANCE B DUBI, REGIDORIES DE SEGURETAT CIUTADANA, BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT, POLÍTIQUES DE GÈNERE LGTBI, ONGs I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FUNCIONAL: Abarcarà la gestió de les prestacions i assistències de serveis socials, les relacionades amb la policia local, trànsit, protecció civil i la seguretat ciutadana, promoció de la igualtat i polítiques de gènere LGTBI, atencions a grups amb necessitats especials, com a joves, grans , persones amb diversitat funcional, gent gran, altres col·lectius i ONGs.
 • DON JOAQUÍN GARCÍA FERRÁNDEZ REGIDORIES DE SERVEIS PÚBLICS, AGRICULTURA, CAMINS, OBRES I CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, MEDI AMBIENT: Abarcarà les qüestions relacionades amb l’execució d’obres municipals, llicències d’obres, instruments d’intervenció ambiental, disciplina urbanística, manteniment d’instal·lacions públiques, serveis municipals de parcs i jardins, cementiri, recollida de residus i neteja viària, enllumenat públic, així com les qüestions relacionades amb el cicle de l’aigua (aigua potable, clavegueram i depuradores), així com les referides a l’agricultura i camins públics i accions encaminades a la prevenció i la conservació del medi ambient.
 • DONYA MARIA HURTADO SARAGOSSA, REGIDORIES DE JOVENTUT I MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Abarcarà les qüestions relacionades amb la joventut, així com les referides a la modernització de l’administració.
 • DONYA NATALIE ANNE HAYES, REGIDORIES DE RESIDENTS INTERNACIONALS I NUCLIS INTERURBANS: Abarcarà els assumptes relacionats amb l’atenció als residents estrangers i nuclis d’extraradi.
 • DOÑA ISABEL GARCÍA ESPINOSA, REGIDORIES DE SANITAT, SALUT PÚBLICA, PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT I PROTECCIÓ ANIMAL: Abarcarà l’organització d’activitats relacionades amb la salut pública i el control sanitari de la localitat, així com la protecció dels animals.
 • DON JOSÉ ÁNGEL VALLEJOS SÁEZ, CONCEJALÍAS DE CONTRATACIÓN Y FIESTAS: Abarcará la organización de los festejos del municipio y la contratación.

Et pot interessar