Equip de govern

Estàs a: Inici | L’Ajuntament | Equip de govern

Representants

José Manuel Butrón Sánchez – PSOE – Alcalde

Ana Belén Juárez Pastor – PSOE – Regidora de Govern

Rosa Belén Morán Paredes – PSOE – Regidora de Govern

Joaquín García Ferrández – PSOE – Regidor de Govern

Nathalie Marie France Dubi – PSOE – Regidora de Govern

Alejandro Espí Hernández – PSOE – Regidor de Govern

José Luis Simón López – PSOE – Regidor de Govern

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament, fent ús de les atribucions que la confereix l’ordenament jurídic i en particular l’art. 21.1.b) de la Llei de Bases de Règim Local, va designar per Decret de data 18 de juny de 2019 les àrees de treball de cadascun dels regidors de Govern, mitjançant la figura de Regidor-Delegat, de conformitat amb el que es preveu en els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i articles 43, 44, 45 120 i 121 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

  • DOÑA ANA BELÉN JUÁREZ PASTOR, CONCEJALÍAS DE FOMENTO, EMPLEO, DESARROLLO ECÓNÓMICO, DEPORTES, TURISMO, COMERCIO, MEDIO AMBIENTE E IGUALDAD: Abastarà el foment de l’ocupació i desenvolupament econòmic local, la promoció de l’esport i gestió d’instal·lacions esportives, les fires, el turisme i comerç local i les actuacions encaminades a la protecció i manteniment del medi ambient, així com les referides a la igualtat de gènere.
  • DONYA ROSA BELÉN MORÁN PAREDES, REGIDORIA D’EDUCACIÓ, CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ATENCIÓ A RESIDENTS ESTRANGERS I PATRIMONI: Abastarà la promoció i gestió d’assumptes relacionades amb els serveis d’educació i cultura del municipi, la participació ciutadana i les campanyes divulgatives d’informació de les actuacions municipals al ciutadà, així com les qüestions relacionades amb l’arxiu històric municipal, l’adquisició, conservació i utilització dels béns que conformen el patrimoni municipal i l’atenció a residents estrangers.
  • DONYA NATHALIE MARIE-FRANCE B DUBI, REGIDORIA DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS, COL·LECTIUS I TERCERA EDAT: Abastarà la gestió de les prestacions i assistències de serveis socials, col·lectius, atencions a grups amb necessitats especials, com a joves, majors, minusvàlids, tercera edat, etc, i l’organització d’activitats relacionades amb la salut pública i el control sanitari de la localitat.
  • DON JOAQUÍN GARCÍA FERRÁNDEZ CONCEJALÍA DE SERVEIS PÚBLICS, AGRICULTURA, CAMINS I OBRES: Abastarà les qüestions relacionades amb l’execució d’obres municipals, llicències d’obres, instruments d’intervenció ambiental, disciplina urbanística, el manteniment d’instal·lacions públiques, serveis municipals de parcs i jardins, cementeri, recollida de residus i neteja viària, enllumenat públic, així com les qüestions relacionades amb el cicle de l’aigua (aigua potable, clavegueram i depuradores), així com les referides a l’agricultura i camins públics.
  • DON ALEJANDRO ESPÍ HERNÁNDEZ, REGIDORIES DE FESTES, JOVENTUT I MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Abastarà les qüestions relacionades amb els festejos del municipi, la joventut així com les referides a la modernització de l’administració.
  • DON JOSÉ LUIS SIMÓN LÓPEZ, REGIDORIES DE POLICIA, TRÀNSIT I SEGURETAT CIUTADANA: Abastarà els assumptes relacionats amb la policia local, trànsit, protecció civil i seguretat ciutadana.

Et pot interessar