Òrgans de Govern

Estàs a: Inici | L’Ajuntament | Òrgans de Govern

Membres de la corporació amb delegació

ALCALDE
Butrón Sánchez, José ManuelPSOEUrbanisme, Hisenda i Personal
Tinents alcalde:
Juárez Pastor, Ana BelénPSOEFoment, Ocupació i Desenvolupament Econòmic, Esports, Turisme i Comerç, Medi Ambient i Igualtat.
Morán Paredes, Rosa BelénPSOEEducació, Cultura, Participació Ciutadana, Atenció a Residents Estrangers i Patrimoni.
Secretària (Intervenció):
Carbonell Ferrándiz, María del Rosario
Regidors:
Dubí, Nathalie Maire-FrancePSOESanitat, Serveis Socials, Col·lectius i Tercera Edat.
García Ferrández, JoaquínPSOEServeis Públics, Agricultura, Camins i Obres.
Simón López, Jose LuísPSOEPolicia, Trànsit i Seguretat Ciutadana
Espí Hernández, AlejandroPSOEFestes, Joventut i Modernització d’Administracions
Paredes Hurtado, María PilarPP
López Maciá, JoséPP
Ferrón Gutiérrez, IvánPP
Paredes Gutiérrez, Francisco MiguelEUPV,SE

Competències

Competències del Ple Municipal de Los Montesinos

Membres de la Corporació sense delegació.-

Retribucions:

2021

2022

Declaracions de Béns:

Membres

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Los Montesinos, en virtut de les atribucions que confereixen a l’alcaldia els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 43, 46 i 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, està formada per resolució d’alcaldia de data 18 de juny de 2019 pels següents membres:

 • Sra. Ana Belén Juárez Pastor
 • Sra. Rosa Belén Morán Paredes
 • Sr. Joaquín García Ferrández

Competències

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Los Montesinos, en virtut de les atribucions que confereixen a l’alcaldia els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, té les següents competències, decretades per resolució d’alcaldia de data 18 de juny de 2019:

Primer.- La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària, en primera convocatòria, el primer i tercer dilluns de cada mes, a les 9,30 hores, excepte el mes d’agost.

Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local, i respecte a les matèries que s’indiquen, les següents atribucions:

 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i plantilles aprovats pel Ple.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball
 • Distribuir les retribucions complementàries del personal al servei de l’Ajuntament que no siguen fixes i periòdiques.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats, excepte les quals siguen competència del Ple i la classificació de proposicions i requeriments de documentació en els procediments licitatorios a què es refereix l’art. 135 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i no siguen competència del Ple.
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns, així com l’adquisició i alienació de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, que no siguen competència del Ple.
 • La petició de subvencions qualsevol que siga el pressupost d’execució i entitat pública o privada a la qual se li sol·licite.
 • L’autorització per a la subscripció de convenis, qualsevol que siga el seu pressupost i entitat pública o privada amb la qual se li pretenga formalitzar i l’aprovació dels Convenis de col·laboració no expressament atribuïts al Ple.
 • L’aprovació de la convocatòria i bases específiques reguladores de la concessió de subvencions i resolució de les mateixes a què es refereix l’article 11 de l’Ordenança municipal per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions que es concedisquen per l’Ajuntament de Los Montesinos quan el seu import no supere el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, així com la concessió directa de subvencions prevista en l’article 12 de l’Ordenança municipal, dins dels crèdits assignats a tal fi.
 • Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions, excepte les de competència plenària, les que deriven de compromisos de despesa adquirits amb anterioritat o es referisquen a despeses de caràcter periòdic i altre de tracte successiu.
 • Fixació de les festivitats locals.

Membres

Comissió Municipal d’Hisenda, Règim Interior i Benestar Social

Presidenta: L’Alcalde-President o Regidor en qui delegue.

Vocals:

 • 3 representants del Grup Socialista (PSOE)
 • Ana Belén Juárez Pastor.
 • Joaquín García Fernández.
 • Rosa Belén Morán Paredes.

SUPLENTS:

 • Nathalie Marie-France Dubi.
 • José Luis Simón López.
 • Alejandro Espí Hernández.
 • 2 representants del Grup Popular (PP)
 • María Del Pilar Paredes Hurtado.
 • Iván Ferrón Gutiérrez.

SUPLENT:

 • José López Maciá.
 • 1 representants del Grup Esquerra Unida-Unitat Treballadora (EUPV:ES)

Secretari: El Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue.

Comissió Municipal d’Urbanisme, Contractació, Obres i Serveis 

Presidenta: L’Alcalde-President o Regidor en qui delegue.

Vocals:

3 representants del Grup Socialista (PSOE)

 • Ana Belén Juárez Pastor.
 • Joaquín García Fernández.
 • Rosa Belén Morán Paredes.

SUPLENTS:

 • Nathalie Marie-France Dubi.
 • José Luis Simón López.
 • Alejandro Espí Hernández.

2 representants del Grup Popular (PP)

 • María Del Pilar Paredes Hurtado.
 • Iván Ferrón Gutiérrez.

SUPLENT:

 • José López Maciá.

1 representants del Grup Esquerra Unida-Unitat Treballadora (EUPV:ES)

Secretari: El Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue.


Competències

L’Ajuntament de Los Montesinos compta amb dues Comissions Informatives:

 • Comissió Municipal d’Hisenda, Règim Interior i Benestar Social, que dictaminará los asuntos relativos a la organización y gestión administrativa de la economía, hacienda y presupuestos, inventario municipal de bienes y derechos, recursos humanos, tráfico y seguridad ciudadana, servicios sociales, sanidad, relaciones vecinales, turismo, comercio, promoción económica, educación, cultura, deportes, juventud, festejos y participación ciudadana. Actuarà, a més, com a Comissió Especial de Comptes i, l’objecte dels quals serà el previ informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple de la Corporació.

Ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Les Comissions Municipals Permanents celebraran sessió amb l’antelació suficient per a dictaminar els assumptes que hagen de ser tractats en l’òrgan corresponent.

 • Comissió Municipal d’Urbanisme, Contractació, Obres i Serveis, la qual dictaminarà els assumptes relatius a l’organització i gestió administrativa de l’ordenació i gestió territorial i urbanística, medi ambient, indústria, adjudicació de concessions sobre béns municipals, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com la seua alienació, contractació, obres municipals, serveis públics, modernització de l’administració, agricultura, camins i vies pecuàries i, l’objecte de les quals serà el previ informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple de la Corporació.

Ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Les Comissions Municipals Permanents celebraran sessió amb l’antelació suficient per a dictaminar els assumptes que hagen de ser tractats en l’òrgan corresponent.

Representants

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI PÚBLIC “VERGE DEL PILAR”

Representant titular: Rosa Belén Morán Paredes.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

MANCOMUNITAT DELS CANALS DEL TAIBILLA.

Representant titular: Joaquín García Ferrández.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ DE INCENDIS I SALVAMENT.

Representant titular: Joaquín García Ferrández.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

JUNTA RECTORA DEL PARATGE NATURAL DE LES LLACUNES DE LA MATA I TORREVELLA

Representant titular: Ana Belén Juárez Pastor.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA VEGA BAJA (CONVEGA)

Representant titular: Ana Belén Juárez Pastor.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

CONSELL ESCOLAR DE L’I.E.S “ANTONIO SEQUEROS”.

Representant titular: Rosa Belén Morán Paredes.

Representant suplent: José M. Butró Sánchez

CONSELL DE CULTURA DE L’ESCOLA DE MÚSICA I CULTURA.

Representant titular: Rosa Belén Morán Paredes.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

Representant titular: Rosa Belén Morán Paredes.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

CONSELL ESCOLAR ESCOLA INFANTIL.

Representant titular: Rosa Belén Morán Paredes.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LA ZONA XVII

Representant titular: Joaquín García Ferrández.

Representant suplent: José M. Butrón Sánchez.

CONSELL DE SALUT TORREVIEJA

Representant titular: Ana Belén Juárez Pastor.

Representant suplent: Nathali Dubi

Et pot interessar