Prestacions serveis socials

Estàs a: Inici | L’Ajuntament | Àrees | Benestar social | Prestacions serveis socials

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

L’atenció primària es configura com el primer nivell, per proximitat, d’accés al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Es distingeixen ací dos nivells d’actuació: de caràcter bàsic i de caràcter específic.

SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA

Recepció, atenció i diagnòstic en les situacions de necessitats personals i familiars, proporcionant l’adequada informació, orientació i assessorament

 • Prestacions econòmiques d’urgència
 • Banc d’Aliments Creu Roja
 • Servei de prevenció
 • Servei de promoció
 • Teleassistència
 • Centre de dia
 • Centre residencial
 • Centre de nit
 • Servei d’ajuda a domicili- SAD
 • Prestacions Vinculades al Servei
 • Prestació de cures en l’entorn familiar
 • PVS de Garantia
 • Hereus
 • Pagaments de drets econòmics pendents de persones mortes
 • Grau de Discapacitat
 • Targeta de discapacitat
 • Targeta d’estacionament
 • PEI per a persones amb diversitat funcional
 • Prestació No Contributiva de Jubilació
 • Prestació No Contributiva d’Invalidesa
 • Reconeixement de Complement als Titulars de Pensió No Contributiva de jubilació en invalidesa que residisquen en un habitatge llogat.
 • Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors
 • Places socials de residència
 • Places de centre de dia per a persones majors no dependents.
 • Ajudes per a sufragar estades en residència. Bono respire
 • Ajudes per a sufragar estades en centre de dia.
 • Targeta del major.
 • Menjar a casa
 • Llits articulats, crosses, cadires de rodes, caminadors

La prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies

 • RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ: RGIS, RCIP, RGIM
 • Informació i assessorament en matèria de Violència de Gènere
 • ATENPRO
 • Comissió d’Absentisme de Convivència Municipal
 • Títol de Família Nombrosa
 • Títol de Família Monoparental
 • Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
 • Informació, l’atenció i el suport a les famílies
 • Orientació individual, familiar o de la unitat de convivència
 • Intervenció familiar o de la unitat de convivència
 • Mediació familiar, gestió de conflictes.
 • Suport a la mediació judicial.
 • Atenció psicosocial i socioeducativa
 • Informes d’arrelament social i d’adequació d’habitatge
 • Oferta de formació lingüística per a millorar l’idioma per a adults i xiquets/as.
 • Mediació intercultural
 • Assistència Jurídica en matèria d’estrangeria
 • Tallers i activitats per a la integració
 • Unitat de suport jurídic en família, habitatge, incapacitats, guarda de fet, tuteles i curatelas, etc.
 • Programa d’assistència jurídica a dona

SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ESPECÍFICA.

 • Intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents per part de professionals especialitzats i que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc, desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i amb quantes altres persones es considere necessari intervindre per a aconseguir l’o els objectius en el pla de treball.
 • Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals i es real

TELÈFONS D’INTERÉS:

 • Informació de la Generalitat Valenciana – 012.
 • Telèfon del Major – 900100011
 • Telèfon del Menor – 900100880
 • Telèfon de la Defensora del Discapacitat – 961247553
 • Telèfon del Menjar a casa i Major a casa – 900123103
 • Servei d’Informació de l’Institut de la Dona – 900191010
 • Servei d’Informació i d’assessorament jurídic, telefònic i en línia, a les Víctimes de Violència de Gènere, d’àmbit nacional i disponible 24H, que permet no quedar registrada la crida (Ministeri d’Igualtat) – 016
 • Servei Telefònic per a Dona d’Atenció i informació 24H – 900580888

Et pot interessar